F
a
v
o
r
i
t
e
s
Favorites

Informačné systémy prevádzkovateľa - prehľad

Označenie informačného systému Spôsob spracovania osobných údajov Právny základ spracúvania osobných údajov Dotknuté osoby Zoznam osobných údajov Zoznam spracovateľských operácií Príjemca
IS Účtovníctvo čiastočne automatizovaný plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1/ písm. c/ nariadenia, najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona no dani z príjmov) registrovaný model, registrovaný návštevník meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, bankové spojenie, číslo účtu, emailová adresa, telefonický kontakt, nickname, fotografia, údaj o sexuálnej orientácii, IP-adresa získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa
IS Personalistika a mzdy čiastočne automatizovaný plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1/ písm. b/ nariadenia) plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1/ písm. c/ nariadenia, najmä podľa Zákonníka práce) plnenie povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany (čl. 9 ods. 2/ písm. b/ nariadenia) zamestnanci, rodinní príslušníci zamestnancov meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého príp. prechodného pobytu, štátna príslušnosť, údaj o rodinnom stave, údaj o počte detí, údaj o dosiahnutom vzdelaní, kontaktné údaje, údaj o čísle účtu, osobné údaje týkajúce sa zdravia (najmä zmenená pracovná schopnosť, invalidita) získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad, inšpektorát práce
IS Zoznam spoločníkov automatizovaný splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (podľa čl. 6 ods. 1/ písm. c/ nariadenia), najmä podľa Obchodného zákonníka spoločníci meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia iný spoločník, registrový súd
IS Správa registratúry čiastočne automatizovaný plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1/ písm. c/ nariadenia, najmä podľa zákona o archívoch a registratúrach) registrovaný model, registrovaný návštevník, registrovaný používateľ, zmluvní partneri, zamestnanci, rodinní príslušníci zamestnancov meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, bankové spojenie, číslo účtu, emailová adresa, telefonický kontakt, nickname, fotografia, údaj o sexuálnej orientácii, IP-adresa, štátna príslušnosť, údaj o rodinnom stave, údaj o počte detí, údaj o dosiahnutom vzdelaní, kontaktné údaje, údaj o čísle účtu, osobné údaje týkajúce sa zdravia (najmä zmenená pracovná schopnosť, invalidita), adresa miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH uchovávanie, obmedzenie, likvidácia štátny archív
IS Zmluvy čiastočne automatizovaný plnenie zmluvy (podľa čl. 6 ods. 1/ písm. b/ nariadenia) zmluvní partneri meno, priezvisko, titul, adresa trvalého/prechodného pobytu IČO, DIČ, IČ DPH, adresa miesta podnikania, kontaktné údaje získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia súd, exekútor, notár, advokát
IS Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi *1 čiastočne automatizovaný plnenie zákonnej povinnosti ( čl. 6 ods. 1/ písm. c/ nariadenia ), oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1/ písm. f/ nariadenia), verejný záujem (čl. 6 ods. 1/ písm. e/ nariadenia), obhajovanie právnych nárokov (čl. 9 ods. 2/ písm. f/ nariadenia) registrovaný model, registrovaný návštevník, registrovaný používateľ meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, bankové spojenie, číslo účtu, emailová adresa, telefonický kontakt, nickname, fotografia, údaj o sexuálnej orientácii, IP-adresa, fotografia získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia polícia
IS Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu čiastočne automatizovaný verejný záujem (čl. 6 ods. 1/ písm. e/ a čl. 89 nariadenia) registrovaný model, registrovaný návštevník, zamestnanci,rodinní príslušníci zamestnancov meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, bankové spojenie, číslo účtu, emailová adresa, telefonický kontakt, nickname, fotografia, údaj o sexuálnej orientácii, IP-adresa, štátna príslušnosť, údaj o rodinnom stave, údaj o počte detí, údaj o dosiahnutom vzdelaní, kontaktné údaje, údaj o čísle účtu, osobné údaje týkajúce sa zdravia (najmä zmenená pracovná schopnosť, invalidita), adresa miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, fotografia usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie, zmena, vyhľadávanie, preskupovanie, poskytovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia Štatistický úrad, štátne archívy
IS Reklamácie čiastočne automatizovaný plnenie zákonnej povinnosti( čl. 6 ods. 1/ písm. c/ nariadenia ), preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 9 ods. 2/ písm. f/ nariadenia) registrovaný model, registrovaný návštevník, zmluvní partneri meno, priezvisko, titul, adresa trvalého resp. prechodného pobytu, kontaktné údaje, adresa miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia súdy, Slovenská obchodná inšpekcia
IS zvraceny.cz automatizovaný súhlas dotknutej osoby (podľa čl. 6 ods. 1/ písm. a/ nariadenia) registrovaný používateľ emailová adresa, IP – adresa, meno, priezvisko, fotografia získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia nikto
IS freesex.cz automatizovaný súhlas dotknutej osoby (podľa čl. 6 ods. 1/ písm. a/ nariadenia) registrovaný používateľ emailová adresa, IP – adresa, meno, priezvisko, fotografia získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia nikto
IS freesex.sk automatizovaný súhlas dotknutej osoby (podľa čl. 6 ods. 1/ písm. a/ nariadenia) registrovaný používateľ emailová adresa, IP – adresa, meno, priezvisko, fotografia získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia nikto
IS Registrovaní modeli automatizovaný plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1/ písm. b/ nariadenia) registrovaní modeli meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, bankové spojenie, číslo účtu, emailová adresa, nickname, fotografia, údaj o sexuálnej orientácii, IP-adresa, číslo občianskeho preukazu, štátna príslušnosť získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia nikto
IS Registrovaní návštevníci automatizovaný plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1/ písm. b/ nariadenia) registrovaní návštevníci nickname, emailová adresa, telefonický kontakt, IP-adresa, bankové spojenie a číslo účtu získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia sprostredkovateľ
IS Právne spory čiastočne automatizovaný oprávnený záujem prevádzkovateľa (podľa čl. 6 ods. 1/ písm. f/ nariadenia), preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 9 ods. 2/ písm. f/ nariadenia) registrovaní modeli, registrovaní návštevníci, zmluvní partneri meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého resp. prechodného pobytu, kontaktné údaje, IČO, DIČ, miesto podnikania získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia súdy, exekútori, polícia, advokáti, notári
IS Denný bonus pre registrovaných modelov automatizovaný plnenie zmluvy (podľa čl. 6 ods. 1/ písm. b/ nariadenia) registrovaní modeli meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, bankové spojenie, číslo účtu, emailová adresa, telefonický kontakt, nickname, fotografia, údaj o sexuálnej orientácii, IP-adresa, číslo občianskeho preukazu, štátna príslušnosť získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia nikto

*1 - Zabezpečovanie súladu s právnymi predpismi môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné napr. pre nasledovné činnosti:

  • Plnenie povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu;
  • Vnútorné administratívne činnosti súvisiace s alebo podporujúce poskytovanie služieb;
  • Evidencia času, úkonov pre druhú stranu právneho vzťahu (registrovaný model, registrovaný návštevník);
  • Správa a kontrola záväzkového vzťahu medzi prevádzkovateľom a druhou stranou právneho vzťahu;